“Reused Oil” หรือที่ผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงให้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมเรียกเป็นภาษาไทยว่า “น้ำมันเตาทดแทน”