Service

ให้บริการขนส่งปิโตรเลียม และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมรับจ้างกำจัดของเสียประเภทน้ำมัน รวมถึงทำการรีไซเคิลน้ำมันใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรม (ใบอนุญาตประกอบกิจการลำดับที่ 106) เพื่อนำไปจำหน่ายในรูปแบบของเชื้อเพลิงทดแทน ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบำบัดของเสียประเภทน้ำมัน อาทิ เครื่องกลั่นระบบสุญญากาศ (Vacuum Distillation) เครื่องเหวี่ยงรอบสูง (High Velocity Centrifuge) จนทำให้เราสามารถบำบัดกากจากของเสียประเภทน้ำมันปนเปื้อน และน้ำมันใช้แล้วได้ 100%

บริการขนส่งปิโตรเลียม และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ

ให้บริการขนส่งปิโตรเลียม และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

รีไซเคิลน้ำมันใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรม

ให้บริการกำจัดของเสียประเภทน้ำมัน รวมถึงทำการรีไซเคิลน้ำมันใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรม (ใบอนุญาตประกอบกิจการลำดับที่ 106) เพื่อนำไปจำหน่ายในรูปแบบของเชื้อเพลิงทดแทน ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบำบัดของเสียประเภทน้ำมัน อาทิ เครื่องกลั่นระบบสุญญากาศ (Vacuum Distillation) เครื่องเหวี่ยงรอบสูง (High Velocity Centrifuge) จนทำให้เราสามารถบำบัดกากจากของเสียประเภทน้ำมันปนเปื้อน และน้ำมันใช้แล้วได้ 100%